кровля из солнечных батарей

Кровля из солнечных батарей


Питання для вивчення

1. Поняття та економічна сутність фінансової санації.

2. Порядок проведення фінансової санації.

3. Планування та фінансування санації підприємств.

4. Порядок оголошення підприємства  банкрутом.

5. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підпри- ємств.

Основні терміни та поняття: фінансова криза та її наслідки; фінансова санація підприємств; досудова санація; санація за рішен- ням господарського суду; план санації; санаційна спроможність; санаційний прибуток; фінансування санації; фінансові джерела са- нації; банкрутство підприємства; приховане банкрутство; фіктивне банкрутство; ліквідаційні процедури; мирова угода; реструктури- зація та реорганізація підприємства.

Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання бан- крутству підприємства є фінансова санація. Термін «санація» пере- кладається як оздоровлення або одужання. Санація — це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутства підприємств і організацій. Вона може відбуватись способом об’єднання підпри- ємства з потужнішою компанією; шляхом залучення капіталу за допомогою випуску нових акцій чи облігацій; збільшенням  бан- ківських кредитів і наданням державних субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості на довгострокову та ін.

Термін «санація» походить від латинського «sanare» — оздо- ровлення, видужання.

Санація — це система фінансово — економічних, виробни- чо — технічних, організаційно — правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентно-спроможності підпри- ємства — боржника в довгостроковому періоді. Тобто це сукупність заходів, які можуть забезпечити фінансове оздоровлення підпри- ємства. На практиці досить часто із санацією ідентифікується по- няття  «реструктуризація». Істотним  фактором, який зумовлює прийняття неправильних  управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах системи контролінгу.

Під контролінгом розуміють функціональну систему плануван- ня, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього кон- салтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством. Іншими словами, контролінг — це спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства (зокре- ма фінансового менеджменту) і включає в себе інформаційне  за- безпечення, планування, координацію, контроль  та внутрішній консалтинг.

На підставі  стратегічних цілей та довгострокових  планів роз- витку підприємства  розробляються оперативні плани. Основною формою оперативного планування  є бюджетування. Оскільки план санації можна розглядати як систему бюджетів, спинимося на характерних ознаках бюджетування. До таких ознак відносять: ко- роткостроковість; високий рівень конкретизації; внутрішню спря- мованість; тісну інтеграцію з контролем та аналізом відхилень.

Бюджетування включає  в себе розробку двох основних видів бюджетів:  операційного бюджету та оперативного фінансового плану.

Розрізняють два основні методи бюджетування: традиційне бюджетування  та нуль-базис-бюджетування (ZBB — Zero-Base- Budgeting). Метод ZBB є складовою контролінгу витрат підпри- ємства і використовується  не лише в процесі планування, а й під час проведення санаційного аудиту. Санаційні заходи, спрямовані на зниження витрат виробництва,  доцільно здійснювати  саме на основі нуль-базис-бюджетування.

Ɂɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ:

• ɧɚ  ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ

• ɩɪɢɦɭɫɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ

ɋɚɧɚɰɿɹ          ɋɚɧɚɰɿɹ

Ɋɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɱɢ ɫɚɧɚɰɿʀ

ɇɟɝɚɣɧɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪ ɝɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɫɚɧɚɰɿʀ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɚɧɚɰɿʀ

Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɚɧɚɰɿʀ

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɫɚɧɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚɧɚɰɿʀ ɉɪɨɟɤɬ ɫɚɧɚɰɿʀ

Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɣ ɧɚɝɥɹɞ

Рис. 11.1. Класична модель санації

(за N. Zdrowomyslоw, C. Spies, M. Gellink)

Реструктуризація підприємства — це здійснення  організа- ційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприя- тиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефектив- ності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. Основний зміст реорганізації полягає в повній або частковій зміні  власника статутного фонду юридичної особи, а також у зміні організаційно- правової форми здійснення бізнесу.

Можна стверджувати, що «санація» є ширшим поняттям, ніж

«реструктуризація». Реструктуризацію доцільно розпочинати  на

Source: http://p-for.com/book_197_glava_13_Tema_11._F%D1%96nansova_sana%D1%81%D1%96ja.html

Искать тут:
профнастил оцинкованный также читайте

Leave a Replay

Submit Message